Arbetsmiljö

Att vi studenter trivs på universitetet och inte drabbas av varken fysisk eller psykisk ohälsa är viktigt för att vi ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Arbetsmiljöarbetet på universitetet behövs för att alla studenter ska trivas och ha någonstans att vända sig om något känns fel. Arbetsmiljöproblem kan vara både fysiska och psykosociala. Fysiska arbetsmiljöproblem kan röra allt från dålig ventilation till farliga resvägar till och från universitetet. Psykosociala arbetsmiljöproblem är sådant som kan orsaka psykisk ohälsa så som stress, ångest eller otrygghet. Några exempel på psykosociala arbetsmiljöproblem är tidspress, otydlighet i krav och relationer mellan studenter och personal. Studenthälsan erbjuder stöd och rådgivning om man mår dåligt eller bara behöver prata med någon.

AMO-stud och StuFF

Varje sektion under StuFF måste ha ett arbetsmiljöombud, även förkortat AMO-stud. Som AMO-stud har man kontinuerlig kontakt med StuFFs centrala arbetsmiljöombud för studenter (CAMO-stud) med regelbundna möten tillsammans med andra sektioners AMO-stud för att diskutera aktuella arbetsmiljöproblem samt hur man kan arbeta kring olika arbetsmiljöfrågor. AMO-studs uppgift är att vara studenternas röst i sektionen och driva deras frågor och förslag till kåren och universitetet. För att kunna förbättra arbetsmiljön på programmet och inom sektionen är det därför viktigt att höra av sig till sin sektions arbetsmiljöombud om man har svårigheter, frågor eller funderingar. Mer information om arbetsmiljö och StuFF hittar du här.

Felanmälan

Många fysiska arbetsmiljöproblem så som trasig utrustning eller dålig belysning går att anmäla själv på felanmalan.liu.se. Ofta krävs det flera felanmälningar av samma problem innan problemet åtgärdas. Om du vet med dig att du och andra studenter felanmält ett problem upprepade gånger utan att problemet åtgärdats kan du alltid höra av dig till AMO-stud som kan föra frågan vidare.

Lika Villkor

LiU ska alltid sträva efter att alla individer oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ska behandlas med respekt. Om du som student känner dig kränkt eller särbehandlad av andra studenter eller personal kan du vända dig till din sektions arbetsmiljöombud eller institutionens ombud för Lika villkor. Mer information om Lika villkor och dess policy finns på LiUs hemsida.